SPGZOZ

Samodzielny Publiczny

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

jako samodzielny Zakład działa od stycznia 1999 r. – wpisany jest do Rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego, oraz zgłoszony do KRS.

Organem założycielskim jest Rada Gminy w Rzezawie – Uchwała Nr II/6/98 z dnia 10.11.1998r., natomiast organem opiniodawczym jest Rada Społeczna SPG ZOZ. Rada Społeczna powoływana jest na 4–letnią kadencję przez Radę Gminy. Radzie Społecznej ustawowo przewodniczy – Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Palej.